Beantwoording schriftelijke vragen 3345 Statenfractie GroenLinks en 50PLUS zwijgplicht omwonenden

Datum besluit: 12 december 2017


GroenLinks en 50PLUS hebben vragen gesteld over privaatrechtelijke overeenkomsten voor nieuwe woningen binnen de 20 Ke-contour van Schiphol en de vermeende zwijgplicht voor de nieuwe bewoners. Gedeputeerde Staten antwoorden dat voornoemde overeenkomst een kettingbeding betreft ten behoeve van de koop- of gebruiksovereenkomsten, waarbij nieuwe bewoners geïnformeerd worden dat de betreffende woning op een locatie staat waar geluidbelasting door vliegverkeer is.De vermeende zwijgplicht berust op een misverstand. Het staat ook de nieuwe bewoners vrij om over geluidoverlast te klagen, alleen kunnen zij zich straks niet meer beroepen op het argument dat ze niet wisten dat er vliegroutes in de nabijheid van hun woning liggen.

Type besluit: GS-vergadering