Vaststelling ontwerpbeheerplannen Natura 2000 Westduinpark en Wapendal en Solleveld en Kapittelduinen

Datum besluit: 12 december 2017


Tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag liggen twee waardevolle duingebieden, Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. De duinnatuur is zo bijzonder, dat de gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor beide gebieden zijn nieuwe ontwerpbeheerplannen vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In de ontwerpbeheerplannen is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de duinnatuur te behouden en te verbeteren. Verder is de beschrijving en toetsing van het huidige gebruik in en rondom het gebied geactualiseerd. De conclusie is dat alle huidige gebruik kan worden voortgezet. De nieuwe beheerplannen zijn een vervolg op de huidige beheerplannen, die sinds 2012 van kracht zijn. Na het akkoord van Gedeputeerde Staten moet het Rijk er nog mee instemmen. Daarna worden de ontwerpbeheerplannen ter inzage gelegd.

Type besluit: GS-vergadering