Verlening ontheffing ex art. 3.2 Verordening Ruimte 2014 voor uitbreiding Sportpak Elsgeest te Voorhout, gemeente Teylingen

Datum besluit: 19 december 2017Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) van Zuid-Holland hebben op 19 december 2017 besloten de gemeente Teylingen een ontheffing van de bepalingen van de Verordening ruimte te geven voor de uitbreiding van Sportpark Elsgeest in Voorhout. De ontheffing is nodig omdat de uitbreiding plaatsvindt op gronden die beschermd zijn vanwege de landschappelijke openheid ter plaatse. GS onderschrijven dat er sprake is van een structurele behoefte aan extra sportvelden in Voorhout en dat daarin niet geheel kan worden voorzien op het bestaande Sportpark Elsgeest. Verder onderkennen GS dat realisering van de noodzakelijke extra sportvelden op een andere locatie dan Elsgeest, redelijkerwijs niet mogelijk is. Andere locaties dan Elsgeest zijn ofwel ook beschermd (als open gebied of bollengrond) ofwel niet goed bereikbaar. Door overleg tussen de gemeente en de provincie is de uitbreiding compact en sluit deze goed aan bij het omringende landschap.

Type besluit: GS-vergadering