Regeling melden vermoeden van een misstand; Gedragscode ambtelijke integriteit, inclusief Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Datum besluit: 20 juni 2017


Op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders, die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert, is de provincie gehouden een eigen Regeling melden vermoeden van een misstand vast te stellen. Deze regeling beoogt bescherming te bieden aan de medewerkers die een misstand of onregelmatigheid vermoeden en hiervan melding maken. Het betreft met name de bescherming die moet voorkomen dat de melder in zijn functioneren nadeel ondervindt in welke vorm dan ook. Om hieraan op een zorgvuldige manier inhoud te geven is in de regeling een procedure opgenomen over onder andere de melding als zodanig, de bescherming van de melder en eventuele andere betrokkenen, de vertrouwelijkheid en het onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering