Vaststelling Natura 2000 beheerplan Coepelduynen

Datum besluit: 20 juni 2017Het Natura 2000 gebied Coepelduynen is een klein (slechts 188 ha), maar uniek duingebied met zeer fraai ontwikkelde duinvegetatie en natuurlijke verstuivingsdynamiek. Het gebied ligt tussen Katwijk en Noordwijk en is 2,5 km lang en circa 600 meter breed. De Coepelduynen zijn door het Rijk aangewezen als Natura 2000 gebied voor een viertal duin gerelateerde habitattypen. Deze habitattypen zijn stikstofgevoelig en de Coepelduynen zijn daarom ook een gebied voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor het gebied is in overleg met eigenaren, beheerders en belangenpartijen een Natura 2000 beheerplan opgesteld. ln het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuurdoelen voor dit gebied te bereiken. Verder is in het beheerplan het huidige gebruik in en rondom het gebied beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle huidige gebruik zonder beperkende voorwaarden kan worden voortgezet. Gedurende de tervisielegging van het ontwerpbeheerplan is een zienswijze ingediend. Inspreker maakt zich zorgen over de toename van de verstuiving in de duinen. Deze is beantwoord, maar dit heeft niet geleid tot wijzigingen. Het beheerplan is wel geactualiseerd op het in werking treden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017. Gedeputeerde Staten hebben thans het definitieve beheerplan en de Nota van antwoord op de zienswijze vastgesteld. Deze worden voor beroep ter inzage gelegd.

Type besluit: GS-vergadering