Beantwoording schriftelijke vragen 3292 Statenfracties PvdD, GroenLinks en SGP&CU - Schriftelijke vervolgvragen bebouwing strand Hoek van Holland

Datum besluit: 27 juni 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de (vervolg) Statenvragen van de PvdD, Groen Links en SGP/CU over kustbebouwing in Hoek van Holland vastgesteld. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd of de gemeente Rotterdam zich houdt aan de regels van het voorbereidingsbesluit en of de ontwikkelingen in Hoek van Holland passen in het ruimtelijk kader van de provincie. Ook zijn nadere vragen gesteld over de natuurwaarden in het gebied. Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat er geen strijdigheid met het provinciaal beleid is geconstateerd. Er geldt voor het gebied waar de ontwikkeling van een ketelhuis is voorzien geen voorbereidingsbesluit. Wel werkt de gemeente Rotterdam voor dit gebied aan een nieuw bestemmingsplan. De gemeente heeft de natuurwaarden in het gebied laten onderzoeken. Op basis van dit
vooronderzoek is de verwachting van de gemeente dat er geen sprake is van negatieve effecten op belangrijk leefgebied van beschermde soorten.

Type besluit: GS-vergadering