EU Geluidbelastingkaarten 2017

Datum besluit: 27 juni 2017


Op basis van Wet geluidhinder is de provincie verplicht eens in de vijf jaar geluidbelastingkaarten vast te stellen voor de provinciale wegen die buiten de zogenaamde agglomeratiegemeenten (dit zijn specifiek in regelgeving aangewezen gemeenten) liggen. De provincie Zuid-Holland heeft de
DCMR Milieudienst Rijnmond opdracht gegeven om de geluidbelastingkaarten en de tabellen op te stellen van wegen waarvoor zij bevoegd gezag is en waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen motorvoertuigen passeren (de volgens regelgeving aangewezen provinciale wegen). De geluidbelastingkaarten worden op de website van de provincie gepubliceerd en toegezonden aan het ministerie van lnfrastructuur en Milieu. Ze vormen een deel van de onderbouwing van het Actieplan Geluid, dat de Provincie Zuid-Holland voor 18 juli 2018 zal opstellen en waarin maatregelen beschreven worden om in de jaren daarna de geluidbelasting langs provinciale wegen verder terug te dringen.

Type besluit: GS-vergadering