GS-brieven inzake HOM Zoetermeer

Datum besluit: 14 maart 2017


In Zoetermeer worden plannen uitgewerkt om het Holland Outlet Mall (HOM) te realiseren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Er zijn twee brieven over het HOM aan Gedeputeerde Staten gezonden. De regio Midden-Holland verzoekt om een geactualiseerde ruimtelijk-economische onderbouwing op te laten stellen onder regie van de provincie. De regio Zuid-Holland Zuid vraagt om een (interprovinciaal) afwegingskader voor grootschalige detailhandelsontwikkelingen. Gedeputeerde Staten blijven bij het standpunt dat het onderzoeks- en besluitvormingsproces i.h.k.v. een bestemmingsplanprocedure een verantwoordelijkheid van Zoetermeer is. Mogelijk dat in het kader van de actualisering van het provinciaal detailhandelsbeleid aanleiding ontstaat om in interprovinciaal verband het gesprek aan te gaan over een extra afwegingskader. Vooralsnog is Gedeputeerde Staten van mening dat een toetsings- danwel beleidskader voor grootschalige detailhandelsontwikkelingen reeds beschikbaar is.

Meer informatie over Holland Outlet Mall.

Type besluit: GS-vergadering