Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark Oude Maas

Datum besluit: 30 mei 2017Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om ontheffing te verlenen van de regels van de Verordening ruimte 2014 voor het toestaan van een windturbine binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De gemeente Binnenmaas heeft een bestemmingsplan in voorbereiding voor Windpark Oude Maas, in de noordrand van de Hoeksche Waard. Eén van de vijf windturbines is beoogd in een natuurgebied dat deel uitmaakt van het NNN. Dit is in strijd met de verordening ruimte (artikel 2.3.2 lid 1) en is alleen mogelijk met een ontheffing. Negatieve effecten op de kenmerken en waarden van de natuur en verlies van oppervlakte zullen worden gecompenseerd door op een nieuwe plek natuur te realiseren. De manier waarop dit gebeurt moet de gemeente Binnenmaas uitwerken in een compensatieplan dat bij het ontwerp bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd.

Gezien het belang van de windopgave en het feit dat de negatieve effecten van het windpark op het NNN zullen worden gecompenseerd, stemmen Gedeputeerde Staten in met het ontheffingsverzoek van de gemeente.

Type besluit: GS-vergadering