Ontheffing Verordening ruimte 2014 t.b.v. een tweede agrarische bedrijfswoning bij twee bedrijven in de Halspolder in Melissant

Datum besluit: 30 mei 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om ontheffing te verlenen van de regels uit de Verordening ruimte 2014 voor het toestaan van een tweede agrarische bedrijfswoning bij twee bedrijven in de Halspolder in de gemeente Goeree-Overflakkee. In de Noordrand werken de provincie, gemeente, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds samen aan een aantal ambities: natuurontwikkeling, agrarische structuurversterking, recreatieve infrastructuur en het realiseren van een windopgave van 78 Megawatt. Enkele agrarische ondernemers saneren in het kader van ruimte voor ruimte in de Halspolder een voormalig agrarisch perceel met bedrijfsopstallen en twee bedrijfswoningen. Hiermee worden belemmeringen voor het plaatsen van windturbines weggenomen. Ook verbetert daarmee de ruimtelijke kwaliteit ter plekke omdat onnodige bebouwing in de polder zal worden verwijderd. In verband met het maatschappelijk belang van de windopgave stemmen Gedeputeerde Staten daarom in met het ontheffingsverzoek van de gemeente.

Type besluit: GS-vergadering