Uitgangspunten Actieplan Geluid 2018-2023

Datum besluit: 21 november 2017


De provincie Zuid-Holland zal in 2018 een Actieplan Geluid 2018-2023 opstellen om geluidhinder langs provinciale wegen te verminderen. Het Actieplan zal ook een afwegingskader bevatten hoe de provincie geluidknelpunten heeft bepaald. Voorafgaand aan het opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2023 is een aantal uitgangspunten opgesteld. Het gaat om:

- het handhaven van een lage plandrempel; daarmee komen ook knelpunten met een lagere geluidbelasting en met veel omwonenden in aanmerking voor het Actieplan Geluid;

- alleen stil asfalt leggen bij versleten bestaand asfalt; dat betekent het beschikbare geld zo kostenefficiënt mogelijk inzetten;

- het prioriteren van nog niet uitgevoerde maatregelen uit het vorige Actieplan Geluid;

- het rekening houden met ervaren geluidhinder en eerdere geluidklachten

Type besluit: GS-vergadering