Partiele herziening PAS AERIUS M16L

Datum besluit: 28 november 2017Natuur in Nederland en Zuid-Holland kan kwetsbaar zijn voor stikstofdepositie, afkomstig van stikstofuitstoot van (economische) activiteiten. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bewaakt de balans tussen ruimte voor economische ontwikkelingen en bescherming van kwetsbare natuur. Het PAS stelt vast waar en hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland beschikbaar is voor economische activiteiten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. Het Programma en de beschikbare depositieruimte worden jaarlijks geactualiseerd met het landelijk rekenmodel AERIUS Monitor zodat de laatste inzichten benut worden. Belangrijkste verbetering in deze actualisatie is dat de leefgebieden van soorten opgenomen wordt in het PAS. 28 november 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met herziening van het programma Programmatische Aanpak Stikstof.

Type besluit: GS-vergadering