Beantwoording brief Platform Spoor en Geluid Dordrecht

Datum besluit: 26 september 2017


In antwoord op een brief van het Platform Spoor en Geluid Dordrecht schrijft het college van Gedeputeerde Staten dat het College geen aanleiding ziet om via de concessievoorwaarden van de openbaar vervoerconcessie af te dwingen dat treinstellen van de MerwedeLingelijn niet meer in de omgeving van de Crayensteinstraat en de Transvaalstraat worden opgesteld. Het platform heeft deze wens geuit vanwege geluidsoverlast die de opgestelde treinstellen produceren. Het college stelt dat het stallen past binnen de door de gemeente verstrekte geldende milieuvergunning en dat concessievoonvaarden niet het geschikte instrument zijn om (bovenwettelijke) geluidsnormen op te leggen.

Type besluit: GS-vergadering