Notitie stiltegebieden Zuid-Holland

Datum besluit: 24 april 2018Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de notitie Stiltegebieden in Zuid-Holland opgesteld. De notitie bevat de belangrijk(st)e kenmerken en de (recente) geluidssituatie van de 16 aangewezen milieubeschermingsgebieden voor stilte (de zogenoemde ‘stiltegebieden’) in Zuid-Holland. Deze gebieden hebben in totaal een oppervlakte van 57.750 ha. Dat is circa 17 % van het grondoppervlak van de provincie Zuid-Holland.In de notitie wordt ook ingegaan op de relevante wet- en regelgeving en de hieruit voortkomende beschermingsregimes alsmede diverse bevindingen over de stiltegebieden in Zuid-Holland. Ook wordt stilgestaan bij de wijze waarop een aantal andere provincies momenteel invulling geeft aan het stiltegebiedenbeleid. Tot slot komen de belangrijkste bevindingen uit publicaties van het IPO, de Randstedelijke Rekenkamer en van de Stichting het Groene Hart aan de orde. Gedeputeerde Staten beogen met de notitie Provinciale Staten een duidelijk beeld te geven wat er in brede zin speelt in de stiltegebieden en zijn benieuwd of zij aanleiding zien het stiltegebiedenbeleid van Zuid-Holland te wijzigen.

Type besluit: GS-vergadering