Samenwerking Groeiagenda Drechtsteden 2030

Datum besluit: 18 december 2018


De Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland werken nog altijd intensief samen om de ambities zoals opgenomen in de Groeiagenda 2030 en het in 2016 gesloten bestuursakkoord “Drechtsteden Maritieme Topregio“ te realiseren. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de laatste stand van zaken en bereikte resultaten in het afgelopen half jaar. Met de regio Drechtsteden werkt de provincie met name samen op beleidsvorming, in programmadiscussies en als het gaat om de lobby. Voorbeelden en zeer van belang in deze zijn het gezamenlijke gesprek met de Rijksoverheid, Prorail en NS over de OV bereikbaarheid van de Drechtsteden en het goederenvervoer in relatie tot verstedelijkingsmogelijkheden. Ten behoeve van de uitvoering en op project- en gebiedsniveau werkt de provincie samen met een of meerdere gemeenten, afhankelijk van het project of het gebied.

Type besluit: GS-vergadering