Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland aan traject verkenner Krimpenerwaard

Datum besluit: 13 februari 2018


De provincie wil in de Krimpenerwaard het proces rond het gebiedsinitiatief, dat leidde tot de "Strategische Visie Krimpenerwaard" verder brengen door het ondersteunen van het vervolgtraject, een verkenning ten einde te komen tot duidelijke prioriteiten en focus om een strategische agenda op te stellen met het gebied. Aan Provinciale Staten (PS) wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om een bijdrage te leveren aan de proceskosten aan het team van de verkenner Krimpenerwaard, mevrouw Sybilla Dekker. Deze verkenning betreft een brede gebiedsgerichte consultatie met inachtname van alle betrokken beleidsthema's, van alle belanghebbende overheden, organisaties en burgers in de Krimpenerwaard. Dit traject is opgestart op initiatief van de provincie en beide betrokken gemeenten (Krimpenerwaard en Krimpen aan den lJssel), als vervolgstap op het gebiedsinitiatief geleid door mevrouw Riek Bakker, dat heeft geleid tot de publicatie van de "Strategische Visie Krimpenerwaard". Het biedt de betrokken overheden hiermee de gelegenheid om indringender betrokken te raken en hun rollen te pakken waar nodig. Een planning en verantwoording van de voorziene kosten in dit traject is bijgevoegd. PS zijn in het voortraject betrokken en geïnformeerd, met name in een zitting van de Algemene Statencommissie met het team van de verkenner op 7-2-2018.

Type besluit: GS-vergadering