Wijziging Waterverordening Zuid-Holland en Verordening Ruimte 2014, aanpassing kaarten regionale keringen

Datum besluit: 13 februari 2018


Bij de Waterverordening Zuid-Holland behoren kaarten waarop veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen zijn opgenomen. De waterschappen toetsen periodiek of de regionale keringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Keringen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen worden door de waterschappen verbeterd. Met enige regelmaat is actualisering van de kaarten regionale keringen nodig. Thans worden de kaarten voor het Hoogheemraadschap van Delfland en het Waterschap Hollandse Delta geactualiseerd. Er worden:

-  Een aantal regionale keringen toegevoegd op de kaart;

-  Een aantal regionale keringen van de kaart gehaald;

-  Bij de Binnenbedijkte Maas (deelgebied Hoeksche Waard) wordt de veiligheidsklasse bij een aantal trajecten aangepast.

In verband met de ruimtelijke doorwerking worden de wijzigingen ook doorgevoerd op kaart 11 bij de Verordening ruimte 2014.

Type besluit: GS-vergadering