Vaststellen Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Datum besluit: 3 juli 2018


Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties hebben samen het toekomstbeeld gemaakt voor het Buijtenland van Rhoon; een mooi en aantrekkelijk gebied waar natuur, recreatie en landbouw elkaar versterken. Het streefbeeld beschrijft op welke wijze landbouw, natuur en recreatie samen kunnen gaan. De ondernemers in het gebied zullen zich meer gaan toeleggen op het realiseren van zogenoemde ‘akkernatuur’ en de productie van streekeigen producten. Zij gaan hun bedrijf op zodanige wijze runnen, dat er ook ruimte blijft voor bijvoorbeeld bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels. In de praktijk houdt dit in dat gestreefd wordt naar natuurlijk evenwicht in plaats van maximalisatie van de opbrengsten. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben dit streefbeeld op 3 juli vastgesteld als uitwerking van de natuur- en recreatiedoelen voor het 600 hectare grote gebied Buijtenland van Rhoon zoals afgesproken in het kader van de Planologische Kernbeslissing Projectontwikkeling Mainport Rotterdam. Het streefbeeld vormt tevens de basis voor de afspraken die worden gemaakt met de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon die de realisatie van het streefbeeld op zich neemt.

Type besluit: GS-vergadering