Vaststelling beheerplannen Natura 2000 Westduinpark en Wapendal alsmede Solleveld en Kapittelduinen 2018 – 2023

Datum besluit: 3 juli 2018


Tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag liggen twee waardevolle duingebieden, Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. De duinnatuur is hier zo bijzonder dat de gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor beide gebieden zijn nu nieuwe beheerplannen vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hierin is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de duinnatuur te behouden en te verbeteren. Al het huidige gebruik kan worden voortgezet. De nieuwe beheerplannen zijn een vervolg op de huidige beheerplannen, die sinds 2012 van kracht zijn. Als ook het Rijk de twee beheerplannen heeft vastgesteld, worden ze ter inzage gelegd.

Type besluit: GS-vergadering