Toezending voorontwerp wijziging reglement Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum besluit: 18 juni 2018Op grond van de Waterschapswet maakt de provincie voor alle waterschappen een reglement van bestuur. Het reglement voor het Hoogheemraadschap van Rijnland moet gewijzigd worden. Hoe dat moet staat in diezelfde Waterschapswet. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het voorontwerp van de wijziging vastgesteld, alsmede de brief waarmee dat stuk naar het waterschap wordt gestuurd. De wijzigingen betreffen vier onderwerpen. Als eerste wordt de kaart aangepast. Dat is omdat er in de afgelopen jaren diverse grenswijzigingen met andere waterschappen hebben plaatsgevonden die nog niet zijn verwerkt. Als tweede wordt de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren aangewezen als instantie die bestuursleden voor de categorie natuur mag benoemen. Deze wijziging wordt bij alle waterschappen doorgevoerd. Als derde worden bepalingen toegevoegd die formeel het beheer van een aantal waterstaatswerken terug brengt bij het waterschap. Het betreft waterstaatswerken die lang geleden onder beheer van de gemeente zijn gebracht, waar het waterschap deels in de praktijk het beheer al weer heeft overgenomen, maar waar dat formeel nooit geregeld is. Met de voorgestelde wijziging wordt dit proces afgerond. Als laatste wijziging wordt voorgesteld om bepalingen in het reglement op te nemen over de afstemming tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland bij de benoeming van een nieuwe dijkgraaf.

Type besluit: GS-vergadering