Voortgang en actualisering Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen

Datum besluit: 13 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsagenda van het Fietsplan 2016-2025 geactualiseerd. In de afgelopen jaren zijn al veel projecten uit de Uitvoeringagenda gerealiseerd en is het fietspadennetwerk uitgebreid, sneller en veiliger gemaakt. Provinciale Staten worden hierover door Gedeputeerde Staten geïnformeerd. In de uitvoeringsagenda staan projecten, waarmee de provincie het fietsgebruik wil bevorderen. Het fietsgebruik wordt bevorderd door fietspaden aan te leggen en deze te verbinden, maar ook door een vlotte overstap van de fiets naar het openbaar vervoer mogelijk te maken door extra fietsenstallingen te realiseren. De provincie stelt voor de uitvoering van deze projecten op aanvraag subsidie beschikbaar en werkt samen met andere partijen. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de uitvoering van alle bestaande maatregelen, maar er is ook geld beschikbaar gekomen voor nieuwe projecten. Gedeputeerde Staten hebben besloten die nieuwe projecten ook op te nemen in de uitvoeringsagenda. Gedeputeerde Staten informeren de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de voortgang van de aanpak fietsparkeren bij stations in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering