Uitvraag actualisering regionale kantorenvisies Zuid-Holland

Datum besluit: 15 mei 2018


De provincie vraagt de diverse Zuid-Hollandse regio’s hun regionale kantorenvisie te actualiseren. Aanleiding is de Discussienota Kantoren Zuid-Holland die de provincie in maart 2018 heeft gepresenteerd. Hierin worden enkele veranderingen voorgesteld om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft om kantoren te vestigen op goed bereikbare locaties in het stedelijke gebied en om leegstand op minder goede plekken verder terug te dringen. Ook moeten de regio’s in hun visies meer aandacht besteden aan duurzaamheid van kantoorgebouwen en dient de kantorenmarkt in een breder perspectief bekeken te worden, bijvoorbeeld de nauwe relaties met wonen, bedrijventerreinen en infrastructuur.

Type besluit: GS-vergadering