Terugkoppeling actie Erfgoedmonitor en Moties 760 'Vereenvoudiging procedures bij herbestemming t.b.v. wonen' en 761 'Versnelling van herbestemming van erfgoed'

Datum besluit: 16 oktober 2018


De brief Terugkoppeling acties Erfgoedmonitor en Moties 760 en 761 geeft inzicht in de resultaten van toegezegde acties om de restauratieachterstand bij rijksmonumenten terug te dringen en de herbestemming ervan te bevorderen. Deze acties zijn toegezegd naar aanleiding van de uitkomsten van de Erfgoedmonitor Zuid-Holland, en naar aanleiding van de moties waarin Provinciale Staten aandacht vragen voor de vereenvoudiging van procedures bij herbestemming ten behoeve van woningen en appartementen en voor versnelling van herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland.

De acties zijn samen te vatten in de volgende onderwerpen:

  1. Stimuleren van restauratie en herbestemming door provinciale subsidies;
  2. Delen van kennis en netwerken;
  3. Stimuleren van herbestemming van monumenten via planologisch kader;
  4. Out-of-the-box voorstellen voor herbestemming ontwikkelen;
  5. Acties per monumentcategorie: religieus erfgoed, buitenplaatsen, agrarisch erfgoed en industrieel erfgoed.
Type besluit: GS-vergadering