Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het bestemmingsplan Zwethof 2018 gemeente Zoeterwoude

Datum besluit: 9 oktober 2018


Gedeputeerde Staten hebben een reactieve aanwijzing gegeven op het bestemmingsplan Zwethof 2018 van de gemeente Zoeterwoude. De mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt om woningen te bouwen en om een weg, water, groen en natuur aan te leggen, worden door deze reactieve aanwijzing buiten werking gesteld. De reactieve aanwijzing volgt op het besluit van Provinciale Staten dat dit plan voor woningbouw op deze locatie ruimtelijk niet aanvaardbaar is. Het plan is namelijk groter dan 3 hectare, en dan moet het in het programma Ruimte opgenomen zijn op de 3 hectarekaart. Omdat het plan niet op de 3 hectarekaart staat is het vastgestelde bestemmingsplan strijdig met de verordening Ruimte.

Type besluit: GS-vergadering