Beantwoording Statenvragen 3428 (GroenLinks) - Vangrail als Zonnepaneel

Datum besluit: 4 september 2018


Naar aanleiding van een pilot van de provincie Noord-Holland waarbij onderzocht wordt of op een veilige manier duurzame energie opgewekt kan worden met zonnecellen op geleiderails zijn er d.d. 17 augustus 2018 door Groenlinks Statenvragen gesteld. Men vraagt het College naar betrokkenheid bij desbetreffende proef, potentie van dergelijk dubbel ruimtegebruik voor onze ambities in kader van energietransitie en naar de stand van zaken van eigen projecten rond hetzelfde thema. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven dat er nauwe contacten zijn met verschillende (vaar)wegbeheerders omtrent proefprojecten in relatie tot energietransitie. Met grote interesse wordt ook deze proef gevolgd. Dubbel ruimtegebruik rond infrastructuur biedt veel kansen voor energietransitie. Aandachtspunt is altijd wel de waarborging van de initiële danwel primaire functie van de infrastructuur, verkeersveiligheid, andere beleidsdoelen (denk aan bijvoorbeeld biodiversiteit) en ruimtelijke inpassing van dergelijke maatregelen. In onze pilotprojecten 'N470geeftenergie' en 'N211geeftenergie' worden enkele voorbeelden gerealiseerd zoals energieopwekking in geluidschermen, bermen, verharding en op lichtmasten. Verder worden aanvullende onderzoeken gedaan naar opwekking van energie op en rond carpoolplaatsen en provinciale steunpunten.

Type besluit: GS-vergadering