Vaststellen beleidsregel intern en extern salderen

Datum besluit: 10 december 2019


Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft op 10 december 2019 de beleidsregel intern en extern salderen vastgesteld. Er waren verschillen tussen de beleidsregels die op 8 oktober 2019 door de provincies waren vastgesteld en het beleidskader dat door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 4 oktober was gepubliceerd. De nu vastgestelde beleidsregels zijn tot stand gekomen na constructief overleg tussen de provincies onderling en tussen de provincies en de minister. De beleidsregels waarover Gedeputeerde Staten op 10 december 2019 hebben besloten, zijn volledig in lijn met de overeenstemming van het kabinet en de gezamenlijke provincies over een houdbare vergunningverlening en eenduidigheid in regelgeving.

Type besluit: GS-vergadering