Toezegging (PS 13-11-2019) Daklozenproblematiek

Datum besluit: 17 december 2019


Naar aanleiding van een oproep van Provinciale Staten, is door Gedeputeerde Staten bij een selectie van stakeholders nagegaan of provinciale regelgeving of beleid de realisatie van opvanglocaties voor daklozen in de weg staat. Door de stakeholders is aangegeven dat regelgeving en beleid van de provincie geen belemmering vormt bij de realisatie van opvanglocaties. Wel werd gesteld dat het van belang is dat de provincie zich blijft inzetten voor het realiseren van voldoende betaalbare woningen en het stimuleren van flexwonen. Provinciale Staten worden per brief over deze bevindingen geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering