Afronding adviestraject ontwikkeling Schiphol

Datum besluit: 5 februari 2019


In de afgelopen twee maanden heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) onder leiding van de voorzitter, dhr. Alders getracht tot een gezamenlijk advies aan de minister van I&W te komen over de toekomst van Schiphol, in het bijzonder de eventuele groei van het aantal vliegbewegingen. Medio januari bleek, dat de standpunten van de delegaties elkaar uitsloten en dat het niet meer mogelijk was tot een breed gedragen advies te komen. De heer Alders heeft daarop zelf een concept advies opgesteld en voorgelegd aan de ORS niet met de vraag of de delegaties er mee in kunnen stemmen, maar of zij er begrip voor zouden kunnen opbrengen als hij dit als voorzitter uit zou brengen. Toen dit begrip er bij geen van de delegaties bleek te zijn, heeft de heer Alders geconcludeerd dat de legitimiteit om dit te doen ontbrak. Daarop is besloten het concept advies om te zetten in een verslag en vervolgens aan te bieden aan de minister. Gedeputeerde Staten sturen dit verslag ter kennisname aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering