Behandelvoorstel motie 821 - Onderzoek regionaal dalproduct

Datum besluit: 22 januari 2019


Provinciale Staten hebben op 27 juni 2018 in motie 821 gevraagd om “met de vervoerders en de MRDH de mogelijkheid van een Regio Abonnement met daltarieven te onderzoeken en indien mogelijk een voorstel te doen voor de spoedige invoering hiervan”. In de brief van Gedeputeerde Staten zijn de resultaten van de consultatie beschreven. In de brief is verwoord dat de vervoerders aangeven geen voorstander te zijn van een dalproduct voor frequente reizigers. Ze geven aan dat ze weinig verschuiving van reizigers van spits naar dal verwachten. Dit ook vanwege het feit dat er opbrengstderving ontstaat bij die reizigers die wel hun reisgedrag aanpassen. Een vergelijkbare opzet als die van het Regioproduct heeft geen draagvlak bij de vervoerders. Een dalproduct voor incidentele reizigers of specifieke doelgroepen kan volgens hen wel interessant zijn om verder te onderzoeken. De conclusie is dat de provincie de productformule van een dalproduct zal inbrengen in de gesprekken met de MRDH over het OV-tarievenkader dat zij thans ontwikkelen. Het heeft op dit moment weinig meerwaarde om als provincie eigenstandig een dergelijk product verder te ontwikkelen.

Type besluit: GS-vergadering