Voornemen tot weigering ontheffing Omgevingsverordening Zuid-Holland voor de realisatie van sportdetailhandel Forepark Den Haag

Datum besluit: 18 juni 2019


Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om Schiedam en Den Haag geen ontheffing te verlenen voor het vestigen van grootschalige sportdetailhandel buiten de bestaande winkelgebieden. GS willen vasthouden aan het geldende beleid waarbij detailhandel zo veel mogelijk in bestaande winkelgebieden wordt geconcentreerd. De grootschalige sportdetailhandel is voorzien op het Hargaterrein in Schiedam en op de zogenoemde RWS-kavel in het Forepark van Den Haag. De gemeenten willen hier een groot filiaal van de Franse sportketen Decathlon vestigen. In 2014 al, heeft de provincie besloten hiervoor geen ontheffing te verlenen, waarna de gemeenten in hoger beroep zijn gegaan. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 maart 2019 de provincie opgedragen een nieuwe afweging te maken. De Raad van State oordeelde dat het detailhandelsbeleid van de provincie in orde is en in overeenstemming met Europese Dienstenrichtlijn, maar dat bij de afweging over een ontheffing de Europese regels ruimer moeten worden opgevat. Na een heroverweging komt de provincie alsnog tot het oordeel dat er hier geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan hier een uitzondering op het provinciale detailhandelsbeleid gemaakt zou moeten worden. In de eerste helft van juli zullen GS het definitieve besluit nemen.

Type besluit: GS-vergadering