Gevolgen uitspraak Raad van State over PAS (nazending)

Datum besluit: 25 juni 2019


Een recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft grote gevolgen voor economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Middels de brief wordt Provinciale Staten nader ingelicht over de uitspraak en de gevolgen daarvan voor Zuid-Holland. Vrijstellingen voor het weiden van vee, het uitrijden van mest en andere activiteiten met een zeer geringe toename van stikstof zijn niet meer geldig. Hiervoor moet nu dus mogelijk een vergunning aangevraagd worden. Op dit moment lijkt het dat er geen vergunningen kunnen worden verleend voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan bij ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, infrastructuur, industrie, energietransitie en landbouw. De provincies en betrokken ministeries werken hard aan oplossingen voor de korte en langere termijn, maar een snelle en makkelijke oplossing is niet voorhanden. In de overleggen die landelijk worden gevoerd, heeft provincie Zuid-Holland benadrukt dat een oplossing voor de lange termijn voor alle sectoren bruikbaar moet zijn. Voor de korte termijn moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat en op welke manier mogelijk is. Hiervoor moeten met andere provincies en het Rijk eenduidige spelregels worden opgesteld.

Type besluit: GS-vergadering