Uitwerking motie 747 ‘Revitalisering oude fabrieksterreinen’ van november 2017

Datum besluit: 25 juni 2019


Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om na te gaan voor hoeveel oude, verlaten bedrijventerreinen in Zuid-Holland geen goede bedrijfsbestemming gevonden kan worden, en tevens na te gaan wat de provincie kan doen om bij te dragen aan een goede oplossing hiervoor. Provinciale Staten willen graag dat deze terreinen een nieuwe bedrijfsbestemming krijgen. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte in Zuid-Holland omgegaan en wordt een verloederd beeld voorkomen. Gedeputeerde Staten hebben 9 grootschalige locaties gevonden. Voor 5 van deze locaties wordt al hard gewerkt aan oplossing door alle partijen. Voor 4 locaties ligt dat wat moeilijker. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om hierover nader met alle betrokken partijen in gesprek te gaan om na te gaan in hoeverre de provincie het proces kan faciliteren.

Type besluit: GS-vergadering