Reactie Gedeputeerde Staten op advies Landschapspark Zuidvleugel

Datum besluit: 5 maart 2019


De grote verstedelijkingsopgave van de komende jaren vraagt volgens de Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (Harm Veenenbos) om een nieuw perspectief voor het landschap in het stedelijk gebied in Zuid-Holland: het “Landschapspark Zuidvleugel”. Dit is ook de naam van het advies waarin hij voorstelt water en groen langs 6 historische waterlopen (Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede) te verbinden en daarmee de stad met het landelijk gebied. Zo biedt het Landschapspark een kader voor de grote opgaven die rondom verstedelijking, klimaat en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op Zuid-Holland afkomen. De provincie heeft met de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en de Beleidsrijke beslissing Verstedelijking en Wonen het perspectief van het landschapspark Zuidvleugel omarmd en opgenomen in het provinciaal omgevingsbeleid. Zuid-Holland streeft bij haar verstedelijkingsstrategie een dubbeldoelstelling na: verstedelijken én vergroenen. De provincie gaat, samen met de betrokken partijen in de regio’s, aan de slag om de 6 aangegeven lijnen langs de waterlopen uit te werken in regioprojecten. Daarbij komen opgaven zoals verstedelijking, recreatie en klimaatadaptatie bij elkaar. De regioprojecten moeten breed gedragen streefbeelden opleveren die uiteindelijk de basis vormen voor programma’s van eisen voor de Zuid-Holland verstedelijkingsopgave.

Type besluit: GS-vergadering