Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen

Datum besluit: 21 mei 2019


De provincie is in 2019 deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol invulling te kunnen geven, ontvangen Provinciale Staten ter kennisname de analyse op de individuele (concept)jaarrekeningen 2018 van deze gemeenschappelijke regelingen. Voor de analyse van de (concept)jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen en de toelichting daarop wordt verwezen naar de bijlage met de betreffende analyse.

Type besluit: GS-vergadering