Beantwoording Statenvragen 3566 VVD Campagne "De Kortste Weg"

Datum besluit: 5 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben hun antwoorden op Statenvragen 3566 van de VVD over de campagne De Kortste Weg vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan dat de campagne “De Kortste Weg” onderdeel is van de POP3 Proeftuin ‘De groenste familie van Zuid-Holland” van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) waarvoor subsidiegeld beschikbaar is gesteld gericht op duurzame innovatie en innovatieve samenwerkingsverbanden en de doelen van de Provincie uit het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw (PS, juni 2016). Over de inhoud van de campagne De Kortste Weg is geen overleg geweest. De provincie speelt bij de invulling van de campagne geen rol. Dit is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zelf. Net zoals bij de andere proeftuinen, die de provincie subsidieert. De uitvoering van de proeftuinen gebeurt op basis van het goedgekeurde projectplan conform de subsidie-eisen.

Type besluit: GS-vergadering