Vaststelling en vrijgave overstromingskaarten voor het Zuid-Hollands grondgebied

Datum besluit: 5 november 2019


Door Gedeputeerde Staten zijn voor het grondgebied van de provincie Zuid-Holland geactualiseerde overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten vastgesteld. Dit is een 6-jaarlijkse verplichting op grond van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR), die nader is uitgewerkt in het landelijke Waterbesluit. De publicatie van de kaartbeelden zal gezamenlijk met de kaartbeelden van andere provincies plaatsvinden op of vlak voor 22 december 2019 op http://www.risicokaart.nl
De overstromingsgegevens zijn ook de basis voor de door het rijk op te stellen overstromingsrisicobeheerplannen, waarin doelen en maatregelen worden opgenomen om de overstromingsrisico’s te beperken. De provincies zijn eindverantwoordelijk voor de overstromingsgevaar-  en overstromingsrisicokaarten, maar de overstromingsgegevens zijn deels afkomstig van andere overheden, namelijk de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde kaartbeelden zijn met deze overheden, ieder wat betreft hun beheergebied, afgestemd.

Type besluit: GS-vergadering