Beantwoording Statenvragen 3602 SP Overlast windturbines Korendijk (gemeente Hoekse Waard)

Datum besluit: 14 april 2020


Het college van Gedeputeerde Staten (GS) beantwoordt vragen van de SP-Statenfractie over overlast bij het Windpark Spui in de gemeente Hoeksche Waard. GS is op de hoogte van de overlast die direct omwonenden van het windpark ervaren. In de beantwoording van de vragen gaat GS in op de uitwerking van het participatieplan, waarin maatregelen zijn opgenomen om de overlast bij direct omwonenden te verminderen. Ook gaat GS in op toezicht en handhaving bij het windpark en de gevolgen van de eigendomsoverdracht van het windpark.

Type besluit: GS-vergadering