Beantwoording Statenvragen 3691 VVD en CU&SGP - 3ha kaart uitwerken

Datum besluit: 1 december 2020


Vanuit de fracties VVD en ChristenUnie & SGP zijn vragen gesteld over het uitwerken van de 3 ha. kaart. Gedeputeerde Staten hebben in de beantwoording aangegeven dat het wenselijk kan zijn om over meer aspecten een standpunt in te nemen, bijvoorbeeld over het aantal woningen, het type woningen, de bebouwingsdichtheid en dat dit wordt meegenomen bij de aanpassing van het provinciaal omgevingsbeleid.

Type besluit: GS-vergadering