Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

Datum besluit: 4 februari 2020


Gedeputeerde Staten stellen de Subsidieregeling Stimulering spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam vast. In het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam spreken de gemeenten in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam met de woningcorporaties af de onevenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio te willen tegengaan. Ook Gedeputeerde Staten willen dat sociale woningen goed verdeeld zijn over de gemeenten. In de provinciale begroting is geld vrijgemaakt voor het stimuleren van een evenwichtiger spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio Rotterdam. Op basis van de vastgestelde subsidieregeling kunnen de randgemeenten in de regio € 7.500 per te realiseren sociale woning aanvragen. In totaal wordt voor deze stimulans, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Type besluit: GS-vergadering