Stikstof - Wijziging beleidsregel intern en extern salderen

Datum besluit: 16 juni 2020Op 16 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de Beleidsregel intern en extern salderen die eerder was vastgesteld op 10 december 2019 gewijzigd. Ook de andere elf provincies hebben de beleidsregel gewijzigd. De beleidsregel heeft als doel om vergunningverlening mogelijk te maken nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 hiervoor niet meer kon worden gebruikt. De praktijk heeft uitgewezen dat enkele onderdelen van de beleidsregel  anders uitwerkten dan bedoeld. De beleidsregel is nu zo aangepast dat voortaan ook nieuwe projecten gerealiseerd kunnen worden op basis van de vergunde stikstofrechten van eerder gesloopte gebouwen op dezelfde locatie. De strikte eis dat na sloop meteen nieuwbouw moest volgen is versoepeld omdat dat meer overeenstemt met de praktijk, met name in de woningbouw. Verder is de mogelijkheid gecreëerd voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf op grond van de  opkoopregeling 'Subsidieregeling sanering varkenshouderijen' om een klein deel van de vergunde stikstofrechten te behouden om een nieuw andersoortig bedrijf op te zetten. Dit is van belang om het voor zoveel mogelijk boeren aantrekkelijk te maken deel te nemen aan de opkoopregeling. Tot slot is als gevolg van de introductie van een wettelijk stikstof registratiesysteem een koppeling gelegd in de beleidsregel. Dit is nodig zodat in de toekomst nieuwe woningbouwprojecten op basis van dit systeem in de provincie Zuid-Holland vergund kunnen worden.

Type besluit: GS-vergadering