Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2021

Datum besluit: 24 maart 2020


Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. Onderdeel van dit stelsel is het natuurbeheerplan. De actuele leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, natuurbeheertypen en ambitiedoelen zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2021 op 24 maart 2020 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen op dit ontwerp van 31 maart 2020 tot en met 12 mei 2020 een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, een definitief Natuurbeheerplan 2021 vaststellen.

Type besluit: GS-vergadering