Beantwoording Statenvragen 3676 VVD PVV SP CU SGP - Windpark Spui

Datum besluit: 27 oktober 2020


Gedeputeerde Staten geven aan dat de provincie in gesprek is met de exploitant, gemeente en omwonenden over de uitvoering van het participatieplan en de afspraken in de anterieure overeenkomst, met als doel de overlast van windpark Spui aan te pakken. Aanleiding zijn vragen van VVD, PVV, SP en CU/SGP die willen weten welke mogelijkheden de provincie heeft om meer tempo te maken met de maatregelen die de overlast van windpark Spui verminderen. Zo heeft de exploitant door escalatie van de provincie, extra geld vrijgemaakt om de overlast aan te pakken. Gedeputeerde Staten zien geen aanleiding om meer onderzoek te doen naar geluidsoverlast dan tot nu toe gedaan is. Belangrijkste reden is dat de uitkomsten van een onderzoek geen houvast bieden voor het treffen van extra maatregelen. Tot slot geven Gedeputeerde Staten aan dat zij bereid zijn om samen met de gemeente de mogelijkheden voor een evaluatie te verkennen waarbij de nadruk ligt op het onderdeel participatie.

Type besluit: GS-vergadering