Verzoek om steun Actieplan Steur

Datum besluit: 1 september 2020


In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de steur uitgestorven in de Nederlandse rivieren als gevolg van overbevissing, watervervuiling en barrières in het water. Er is in het verleden divers onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het haalbaar is om deze vissoort te laten terugkeren in de Nederlandse rivieren. Recent is de laatste hand gelegd aan het 1e actieplan Steur in de Rijn. Het doel van het 1e Actieplan Steur is om komende tien jaar (2020-2030) de formele verkenningsfase af te ronden naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een herintroductieprogramma voor de Europese steur. Provincie Zuid-Holland steunt dit haalbaarheidsonderzoek door middel van een steunbrief en de opname van het logo van provincie Zuid-Holland in dit Actieplan.

Type besluit: GS-vergadering