Vaststelling nadere voorschriften toepassing normen van waterkwantiteit Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum besluit: 22 september 2020


Om mogelijk te maken dat de normering voor wateroverlast buiten de bebouwde kom waar nodig nader wordt uitgewerkt, is aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gegeven om nadere voorschriften te stellen. Dat gebeurt op verzoek van het waterschap, waarbij op basis van de resultaten en bevindingen in een gebiedsproces wordt gemotiveerd welke afwijking gewenst en verantwoord is. In de genoemde gebieden is een gebiedsproces doorlopen waarin Rijnland het voornemen tot nadere voorschriften heeft gedeeld met de betrokkenen in het gebied. De betrokkenen ondersteunen de conclusies van het gebiedsproces. Om te voldoen aan de minimumnorm heeft Rijnland watersysteemmaatregelen genomen om de knelpunten met betrekking tot wateroverlast in deze gebieden te verminderen. Met deze maatregelen kunnen niet alle knelpunten worden opgelost. Hiervoor moet Rijnland maatregelen treffen die kostenefficiënt en doelmatig zijn. Rijnland heeft redelijkerwijs voldoende watersysteemmaatregelen genomen om de knelpunten in de gebieden op te lossen. De provincie gaat mee in het verzoek van Rijnland tot nadere voorschriften. Met deze nadere voorschriften kan worden bereikt dat Rijnland geen kosten hoeft te maken die tot de normale bedrijfsvoering van de bedrijven behoren.

Type besluit: GS-vergadering