Beleidsregel Organische Groene Reststromen Zuid-Holland

Datum besluit: 19 januari 2021


In het kader van haar circulaire ambities wil de provincie diverse pilots voor bodemverbeteraars mogelijk maken. Groenafval wordt juridisch gezien als ‘afval’ en moet in beginsel ook op die manier worden verwerkt, wat onder andere betekent dat het niet in de bodem mag worden gebracht (stortverbod). Diverse ondernemers en onderzoekers zien echter kansen om bijvoorbeeld bermmaaisel te gebruiken als bodemverbeteraar of meststof. Daarmee zou het geen afval meer zijn, maar een nieuwe grondstof. Zij zouden dit in pilots willen onderzoeken. Op grond van de Wet milieubeheer kan het college van GS een ontheffing verlenen voor het op of in de bodem brengen van organische groene reststromen (een ontheffing van het stortverbod). Met het vaststellen van de Beleidsregel organische groene reststromen Zuid-Holland geven GS aan wanneer wel of geen ontheffing wordt verleend.

Type besluit: GS-vergadering