Beantwoording Statenvragen 3704 van PvdA m.b.t. geluidhinder vliegverkeer Bollenstreek

Datum besluit: 26 januari 2021


Op 11 december 2020 heeft de PvdA vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over geluidhinder van vliegverkeer boven de Bollenstreek. Die vragen betroffen vooral het laag vliegen boven de gemeente Teylingen. Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat deze kwestie bekend is en dat het College dit regelmatig onder de aandacht brengt bij het ministerie en de Luchtverkeersleiding. De PvdA vroeg ook om bij de minister van I&M aan te dringen deze vermijdbare hinder tegen te gaan. Het College ziet echter geen meerwaarde om, naast de Tweede Kamer motie die de regering al aanspoort om actie te ondernemen, separaat hierop bij de minister nog aan te dringen. De minister kent het standpunt van de provincie dat het laagvliegen onwenselijk is.

Type besluit: GS-vergadering