Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2020-2023, deel Gebouwen en Beheerplan Gebouwen 2020-2023

Datum besluit: 16 februari 2021


Eens in de vier jaar stellen Provinciale Staten de ‘Beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel gebouwen’ vast. In deze nota zijn de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het provinciaal vastgoed opgenomen. Deze uitgangspunten zijn:
-    Kwaliteitsniveau van de gebouwen: deze is sober en doelmatig. Voor de komend vier jaar staan daarbij de aspecten functionaliteit, veiligheid en representatie centraal.
-    Duurzaamheid: we kopen het materiaal of de diensten voor het beheer en onderhoud van de gebouwen in volgens het Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Zuid-Holland 2021. Hierin zijn o.a. de volgende uitgangspunten over duurzaamheid opgenomen:
o    Het verder verduurzamen van, en het toepassen van eerlijke arbeidsvoorwaarden in, alle inkopen en aanbestedingen.
o    Het in de eisen en/of wensen bij aanbestedingen nadrukkelijk meenemen van criteria rond duurzaamheid, circulariteit, innovatie en sociale aspecten.

-    We leggen elke vier jaar het Beheerplan gebouwen ter kennisname voor aan Provinciale Staten. In het Beheerplan gebouwen zijn de kaders van de beleidsnota nader uitgewerkt.

Type besluit: GS-vergadering