Brief GS aan B en W Westland nav Ontwikkelperspectief Floragebied

Datum besluit: 5 juli 2021


Het college van de gemeente Westland heeft de gemeenteraad een Ontwikkelperspectief Floragebied voorgelegd. Daarover hebben Gedeputeerde Staten besloten het college een brief te sturen. In de brief waarderen Gedeputeerde Staten dat Westland een vergezicht opstelt voor de mogelijke ontwikkelingsrichting van dit belangrijke gebied, maar wijzen zij erop dat het Ontwikkelperspectief Floragebied niet overeenkomt met provinciale inzichten en beleidsuitgangspunten op het punt van de keuze voor woningbouw op het Floragebied en de keuze voor lightrail. Het Ontwikkelperspectief matcht niet met de provinciale verstedelijkingsstrategie en de prioriteiten die provincie en regio leggen bij het MIRT Programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). Ook kunnen Gedeputeerde Staten zich niet vinden in de aanname voor financiering door rijk en provincie van de infrastructurele consequenties van het Ontwikkelperspectief.

Type besluit: GS-vergadering