Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage
Ook al is de invoeringsdatum door de minister uitgesteld, de Omgevingswet komt eraan. De provincie Zuid-Holland werkt daarom ook gewoon hard door om op tijd klaar te zijn. Eerstvolgende stap is dat met ingang van 11 mei tot en met 22 juni 2020 de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage ligt.

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving en vervangt de huidige Omgevingsverordening Zuid-Holland. Gedurende de periode van 11 mei tot en met 22 juni 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De stukken zullen ruim voor deze officiële periode beschikbaar worden gesteld zodat in verband met de situatie rondom het Coronavirus COVID-19 er ruimer de mogelijkheid is kennis te nemen van de stukken en een reactie voor te bereiden.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

  1. Op deze website https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/inspraak-ontwerp-omgevingsverordening
  2. De digitale geo-informatie objecten (GIO’s) via de plannenviewer: https://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/ZHOV.
  3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Wij wijzen u in het bijzonder nog op het volgende. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het provinciehuis vooralsnog gesloten en is er derhalve geen fysieke terinzagelegging mogelijk. Wanneer dat voor u problemen oplevert om met een zienswijze te reageren op de ontwerp ZHOV dan verzoeken wij u contact op te nemen met de provincie via onderstaande contactgegevens.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het e-mailadres . Vermeld hierbij ook uw adresgegevens.

U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Indien u uw zienswijzen mondeling kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum: 0704416622.

De uiterste datum voor het indienen van uw zienswijze is 22 juni 2020.

Tip voor uw zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk en geef daarbij aan op welke onderdelen van de documenten uw zienswijze betrekking heeft.

Vervolg

Alle indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van (onderdelen van) het ontwerp. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het team Omgevingsbeleid, onderdeel Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland: , of via https://www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid/.

Gelijkwaardig

Het uitgangspunt voor de ontwerp ZHOV is dat de huidige provinciale regels gelijkwaardig worden overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Dit is niet altijd mogelijk en wenselijk. Voor een aantal onderwerpen heeft het Rijk in de Omgevingswet zaken veranderd ten opzichte van de huidige kaders. Zo wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Gemeenten worden bijvoorbeeld bevoegd gezag voor bodemsaneringen. Ook worden sommige zaken vereenvoudigd of is de systematiek, terminologie of de mogelijke juridische constructie aangepast. Daarnaast zijn er enkele wettelijke verplichtingen waar de provincie voor de omgevingsverordening onder de Omgevingswet aan gebonden is. Voor de provincie is dit een gegeven en de regels zijn hier zo goed mogelijk gelijkwaardig op aangepast. Beleidsrijke inhoudelijke wijzigingen worden afzonderlijk via de Lange Termijn Agenda (https://lta.zuid-holland.nl/) geprogrammeerd.