Ontwerp Zuid-Hollandse OmgevingsverordeningProces

Zuid-Holland bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. De beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2022. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). In deze verordening komen de regels voor de fysieke leefomgeving. Ofwel, in de verordening staat aangegeven wat wel en niet is toegestaan: mag bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een bedrijf worden uitgebreid of kan dat niet vanwege een nabijgelegen natuurgebied. Met de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, is de datum van inwerkingtreding van de ZHOV ook meegeschoven naar 1 januari 2022.

De ZHOV komt tot stand in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen. Het proces kent verschillende stappen. Hiervan hebben 2 stappen al plaatsgevonden:

 1. Ambtelijke consultatie:

  in deze eerste stap wordt iedereen benaderd die zich betrokken voelt bij de verordening, zoals mede-overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners.
 2. Formele ter inzagelegging:

  na deze eerst stap heeft de verordening formeel ter inzage gelegen conform de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op grond van artikel 16.32 van de Omgevingswet.

De volgende 3 stappen worden nu doorlopen of moeten nog doorlopen worden:

 1. Verwerken zienswijzen en besluitvorming door Gedeputeerde Staten:

  nadat de terinzagelegging op 22 juni 2020 is gesloten, worden de zienswijzen verwerkt. Op dit moment wordt hieraan gewerkt. Het doel is om eind oktober alle zienswijzen verwerkt te hebben in de vorm van een beantwoording. Hieruit zal de Nota van beantwoording volgen. Vervolgens zal ook de ontwerp ZHOV worden aangepast naar aanleiding van de zienswijzen, voortschrijdende inzichten door vorderingen van het Rijk met de Omgevingswet wet- en regelgeving en mogelijk het herstel van onvolkomenheden. Eind 2020 waren nog niet alle aanvullingsbesluiten gepubliceerd in het staatsblad. Na de definitieve publicatie van deze besluiten is er nog enige tijd nodig om deze te verwerken.
 2. Afronden van de besluitvorming door Provinciale Staten:

  nadat de zienswijzen zijn verwerkt in de Nota van beantwoording en de definitieve ZHOV door Gedeputeerde Staten is vastgesteld voor voordracht aan Provinciale Staten, zal definitieve besluitvorming plaatsvinden. De vervolgplanning die op dit moment is beoogd, is dat in de eerste helft van 2021 de omgevingsverordening door Gedeputeerde Staten zal worden aangeboden aan Provinciale Staten. Hierna, in het tweede of derde kwartaal van 2021, zal definitieve vaststelling van de omgevingsverordening door Provinciale Staten plaatsvinden.
 3. Wijzigingsverordening:

  voor het extra jaar 2021 is het de bedoeling om een wijzigings- en aanvullingsproces te starten. Hiermee komt er flexibiliteit richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan ingespeeld worden op mogelijke laatste wijzigingen van de Rijksregelgeving en kunnen beleidsrijke wijzigingen en technische verbeteringen door gevoerd worden. De beoogde globale planning van het wijzigings- en aanvullingsspoor is dat er in de eerste helft van 2021 een ambtelijk concept ter consultatie gaat. Rond de zomer 2021 zal er een ontwerp ter inzage gelegd worden en in richting het einde van 2021 wordt de wijziging/aanvulling van de omgevingsverordening door Provinciale Staten vastgesteld.

Heeft u vragen over de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening dan kunt u een e-mail sturen naar .

Inhoud

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening bevat de provinciale regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het betreft grotendeels de regels die nu nog zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland, die in werking is getreden op 1 april 2019. Als Provinciale Staten een besluit heeft genomen over de nieuwe ZHOV, zal de huidige omgevingsverordening worden ingetrokken.

De laatste documenten die beschikbaar zijn zijn de stukken die door GS (gedeputeerde staten) zijn vastgesteld als ontwerp:

 • De provinciale regels over de fysieke leefomgeving: Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.
 • De toelichting op de omgevingsverordening.
 • Een veranderingentabel. Hierin zijn in hoofdlijnen voor de grote onderwerpen aangegeven welke veranderingen plaatsvinden.
 • Een transponeringstabel van nieuwe naar oude (huidige) omgevingsverordening.
 • Concept delegatiebesluit.
 • Concept verordening Nautisch beheer.
 • De geo-informatieobjecten uit bijlage II zijn toegankelijk via een viewer.

Met de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening zijn geen grote inhoudelijke veranderingen beoogd ten opzichte van de huidige situatie. Wel is zo veel mogelijk aangesloten bij de terminologie en structuur van de Omgevingswet. Daarnaast veranderen de juridische instrumenten in sommige gevallen. Dat dwingt dan tot aanpassing van de regels. Ook heeft het Rijk op een aantal onderwerpen veranderingen doorgevoerd, waardoor de noodzaak of mogelijkheid voor de provincie om regels te stellen veranderd is. Daardoor zijn ook aanpassingen doorgevoerd. Beoogd is zaken zo gelijkwaardig mogelijk om te zetten. In de toelichting wordt op deze zaken uitgebreider ingegaan.