Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
Proces

Zuid-Holland bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Deze wet gaat op 1 januari 2022 waarschijnlijk in werking. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). In de verordening staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Ofwel, in de verordening staat aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Mag bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een bedrijf worden uitgebreid of kan dat niet vanwege een nabijgelegen natuurgebied.

De ZHOV komt tot stand in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen. Het proces kent 3 stappen:

  1. Ambtelijke consultatie: In deze eerste stap wordt iedereen benaderd die zich betrokken voelt bij de verordening. Dat zijn in de praktijk vooral mede-overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar ook bewoners hebben de kans om inbreng te leveren op de concept-omgevingsverordening.
  2. Formele ter inzagelegging: Na verwerking van het commentaar van de ambtelijke consultatie en verdere verbetering van het ontwerp, zal een formele ter inzagelegging conform de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op grond van artikel 16.32 van de Omgevingswet plaatsvinden. Met deze ter inzagelegging is de formele betrokkenheid geborgd. De terinzagelegging is geweest van 11 mei tot 22 juni 2020.
  3. Verwerken zienswijzen en besluitvorming door Provinciale Staten: De zienswijzen worden vervolgens verwerkt waarna de definitieve besluitvorming door provinciale staten zal plaatsvinden. Dit staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021.

Heeft u vragen over de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsverordening@pzh.nl.

Inhoud

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening bevat de provinciale regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het betreft grotendeels de regels die nu nog zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland, die in werking is getreden op 1 april 2019. Als Provinciale Staten een besluit heeft genomen over de nieuwe ZHOV, zal de huidige omgevingsverordening worden ingetrokken.

De laatste documenten zijn de stukken die door GS (Gedeputeerde Staten) zijn vastgesteld als ontwerp:

  • De provinciale regels over de fysieke leefomgeving: Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.
  • De toelichting op de omgevingsverordening.
  • Een veranderingentabel. Hierin zijn in hoofdlijnen voor de grote onderwerpen aangegeven welke veranderingen plaatsvinden.
  • Een transponeringstabel van nieuwe naar oude (huidige) omgevingsverordening.
  • Concept delegatiebesluit
  • Concept verordening Nautisch beheer
  • De geo-informatieobjecten uit bijlage II zijn toegankelijk via een viewer.

Met de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening zijn geen grote inhoudelijke veranderingen beoogd ten opzichte van de huidige situatie. Wel is zo veel mogelijk aangesloten bij de terminologie en structuur van de Omgevingswet. Daarnaast veranderen de juridische instrumenten in sommige gevallen. Dat dwingt dan tot aanpassing van de regels. Ook heeft het Rijk op een aantal onderwerpen veranderingen doorgevoerd, waardoor de noodzaak of mogelijkheid voor de provincie om regels te stellen veranderd is. Daardoor zijn ook aanpassingen doorgevoerd. Beoogd is zaken zo gelijkwaardig mogelijk om te zetten. In de toelichting wordt op deze zaken uitgebreider ingegaan.